ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων, που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τη διαχείριση του των Σπηλαίων ΔιρούΣπήλαια»), θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών- επισκεπτών της καθώς και άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα των συνεργατών και του  προσωπικού της. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την επιχειρηματική μονάδα, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Βουλής 7, Τ.Κ. 10562), με ΑΦΜ 094537454, τηλ: +30 210-3339416, website: https://www.hppc.gr , e-mail: [email protected]  και fax: 210-3339507 κατά τη διαχείριση των Σπηλαίων, που βρίσκονται στα δυτικά παράλια της Λακωνικής Χερσονήσου στην περιοχή του Οίτυλου, (τηλ: +30 2733-052222, e-mail: [email protected], website: www.diros-caves.gr ), ενημερώνει ότι για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Μαριλένα Μπέλλου email: [email protected].

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά αποδεικτικά που απαιτούνται για την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή τραπεζικής κάρτας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο οικονομικών συναλλαγών με τους συνεργάτες ή/και πελάτες μας, ή ακόμα και – υπό προϋποθέσεις- φωτογραφίες από τις δραστηριότητες που διενεργούνται στα Σπήλαια, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που αναμένετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς (π.χ. τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ξενάγησης κλπ).

(β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση για παράδειγμα ανάρτησης φωτογραφιών (με εικονιζόμενα φυσικά πρόσωπα) στην ιστοσελίδα των Σπηλαίων, για λόγους παρουσίασης και προώθησης των υπηρεσιών μας ή λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια ξεναγήσεων, προς πώληση και διάθεση. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας.

(γ) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στα πλαίσια συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) και το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη λειτουργία σπηλαίων, καθώς και τη συμμόρφωση με ειδικές περιβαλλοντικές διατάξεις, όπως αυτές εξειδικεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

(δ) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και των Σπηλαίων. Έτσι, για να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων και χώρων, δεδομένου ότι τα Σπήλαια φέρουν ειδική φυσική και γεωλογική αξία, χρησιμοποιούμε κάμερες ασφαλείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της συνεργασίας με τους πελάτες μας και την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, όπως η επίδειξη εγγράφου για πιστοποίηση ταυτότητας, λοιπών εγγράφων αποδεικτικών για έκδοση εισιτηρίων ειδικών κατηγοριών  π.χ. νέοι, άνω των 65 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ και συνοδοί κ.ά. Επίσης χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε σε ερωτήσεις και αιτήματα, που μας υποβάλλετε γραπτώς ή προφορικώς.

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα μας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο του Κανονισμού, φωτογραφικό υλικό από τους χώρους και τις διαδρομές των Σπηλαίων, προκειμένου να προβάλουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, με σκοπό την προσέλκυση του τουριστικού ενδιαφέροντος. Όπως ενδέχεται να λαμβάνονται φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων, με προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού (ειδικότερα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) και το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, σχετικά με τη λειτουργία των σπηλαίων, καθώς και περιβαλλοντικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίες συνολικά ορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας μας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για τη τεχνική υποστήριξη του ιστότοπού μας και για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Επιπλέον, η χρήση καμερών ασφαλείας εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των επισκεπτών και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια της κατάστασης των Σπηλαίων.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με την λειτουργία των Σπηλαίων ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση π.χ. που θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική αρχή, εφόσον ανακύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη του υποκαταστήματός μας.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του (π.χ. προμηθευτές εξοπλισμού,  συνεργάτες λογιστές, εταιρίες marketing). Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με τα Σπήλαια, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε έγγραφο αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ. Α.Ε εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και τα Σπήλαια δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.